[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 160MYCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 160MYCY14-1B
Lưu lượng: 160 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 140 kW
Trọng lượng: 168 kg

Bơm thủy lực 160SCY14-1B
Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây

[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 160MYCY14-1B
Lưu lượng: 160 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 140 kW
Trọng lượng: 168 kg[/mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 160MYCY14-1B
Lưu lượng: 160 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 140 kW
Trọng lượng: 168 kg[hinhanh]


Bơm thủy lực 160SCY14-1B


 [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 400SCY14-1B
[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 400SCY14-1B
Lưu lượng: 400 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 199 kW

Momen: 1905.2 Nm.
Bơm thủy lực 400SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 400SCY14-1B
Lưu lượng: 400 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 199 kW

Momen: 1905.2 Nm.

[/mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 400SCY14-1B
Lưu lượng: 400 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 199 kW

Momen: 1905.2 Nm.

[hinhanh]


Bơm thủy lực 400SCY14-1B


 [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 250SCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 250SCY14-1B
Lưu lượng: 250 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 133.2 kW

Momen: 1272.4 Nm.
Bơm thủy lực 250SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 250SCY14-1B
Lưu lượng: 250 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 133.2 kW

Momen: 1272.4 Nm.

[/mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 250SCY14-1B
Lưu lượng: 250 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 133.2 kW

Momen: 1272.4 Nm.

[hinhanh]


Bơm thủy lực 250SCY14-1B


 [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 160SCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 160SCY14-1B
Lưu lượng: 160 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 92.2 kW

Momen: 880.3 Nm.
Bơm thủy lực 160SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 160SCY14-1B
Lưu lượng: 160 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 92.2 kW

Momen: 880.3 Nm.

[/mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 160SCY14-1B
Lưu lượng: 160 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 92.2 kW

Momen: 880.3 Nm.

[hinhanh]


Bơm thủy lực 160SCY14-1B


 [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 80SCY14-1B
[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 80SCY14-1B
Lưu lượng: 80 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 46.6 kW

Momen: 405.1 Nm.


Bơm thủy lực 160SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 80SCY14-1B
Lưu lượng: 80 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 46.6 kW

Momen: 405.1 Nm.


[/mota]Thông số kỹ thuật:
Model: 80SCY14-1B
Lưu lượng: 80 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 46.6 kW

Momen: 405.1 Nm.[hinhanh]


Bơm thủy lực 160SCY14-1B [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 63SCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 63SCY14-1B
Lưu lượng: 63 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 35.8 kW

Momen: 339.9 Nm.

Bơm thủy lực 160SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 63SCY14-1B
Lưu lượng: 63 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 35.8 kW

Momen: 339.9 Nm.

[/mota]Thông số kỹ thuật:
Model: 63SCY14-1B
Lưu lượng: 63 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 35.8 kW

Momen: 339.9 Nm.


[hinhanh]


Bơm thủy lực 160SCY14-1B [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 40SCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 40SCY14-1B
Lưu lượng: 40 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 22.6 kW

Momen: 201.5 Nm.


Bơm thủy lực 160SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 40SCY14-1B
Lưu lượng: 40 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 22.6 kW

Momen: 201.5 Nm.

[/mota]Thông số kỹ thuật:
Model: 40SCY14-1B
Lưu lượng: 40 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 22.6 kW

Momen: 201.5 Nm.


[hinhanh]


Bơm thủy lực 160SCY14-1B [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 25SCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 25SCY14-1B
Lưu lượng: 25ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 14.1 kW

Momen: 134.9 Nm.


Bơm thủy lực 160SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 25SCY14-1B
Lưu lượng: 25ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 14.1 kW

Momen: 134.9 Nm.


[/mota]Thông số kỹ thuật:
Model: 25SCY14-1B
Lưu lượng: 25ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 14.1 kW

Momen: 134.9 Nm.[hinhanh]


Bơm thủy lực 160SCY14-1B [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 10SCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 10SCY14-1B
Lưu lượng: 10ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 5.7 kW

Momen: 54.6 Nm.


Bơm thủy lực 160SCY14-1B

Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 10SCY14-1B
Lưu lượng: 10ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 5.7 kW

Momen: 54.6 Nm.


[/mota]Thông số kỹ thuật:
Model: 10SCY14-1B
Lưu lượng: 10ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng/phút
Công suất: 5.7 kW

Momen: 54.6 Nm.[hinhanh]


Bơm thủy lực 160SCY14-1B [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm thủy lực 25BCY14-1B

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: 25BCY14-1B
Lưu lượng: 25 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 v/p
Công suất: 14.1 kW

Bơm thủy lực 25BCY14-1B
Tham khảo sản phẩm bơm thủy lực khác tại đây

[/kythuat]

[mota]


Thông số kỹ thuật:
Model: 25BCY14-1B
Lưu lượng: 25 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 v/p
Công suất: 14.1 kW[/mota]Thông số kỹ thuật:
Model: 25BCY14-1B
Lưu lượng: 25 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 v/p
Công suất: 14.1 kW
[hinhanh]


Bơm thủy lực 25BCY14-1B


 [/hinhanh]

Sản phẩm bán chạy